Gzellik kursuna kimler kat?labilir?

Gzellik kursu cilt bak?m?, gzellik uzmanl???, estetisyenlik, protez t?rnak, makyaj uzmanl???, manikr-pedikr, epilasyon, kal?c? makyaj, plastik makyaj gibi pek ok bran?tan olu?maktad?r.

Bu kurslara kat?lmak iin mesle?in gerekliliklerini yerine getirecek bedensel yetkinli?inizin olmas? ve belirli bir ya? s?n?r?n? a?m?? olman?z gerekmektedir.

Bu s?n?r baz? kurslar iin 18 olarak kabul edilmi?tir. Gzellik kursuna dzenli olarak kat?l?m gerekle?tiren tm kat?l?mc?lar belirli bir dzeye ula?abilmekte ve kendini ilgi duydu?u alanda geli?tirebilmektedir.

Gzellik kursunu tamamlad???mda sertifika alabilecek miyim?

Bu kursu tamamlayan tm kat?l?mc?lar ba?ar? ve onay belgesi alabilmektedir. Bu belge hem i? yeri ama yetkinli?i kazand?rmakta hem de kursa kat?lan ki?ilerin M.E.B onayl? bir sertifikaya sahip olabilmesini sa?lamaktad?r.

Gzellik kursuna nas?l kat?labilirim?

Gzellik kursunda size en uygun bran?? seerek bu alanda kurs veren firmalara ba?vuru gerekle?tirebilirsiniz. Kat?laca??n?z kurslarda herhangi bir malzeme gereksinimi bulunmamaktad?r. ?lgi duydu?unuz kursla ilgili bilgilere ula?arak, fiyatlar, kurs ierikleri, kat?l?m ?artlar? gibi kavramlar hakk?nda bilgi alabilirsiniz.

Gzellik kursunda neler ?renece?im?

Bu kursta ?renece?iniz bilgiler hem teorik hem uygulamal? al??malardan olu?maktad?r. Kat?laca??n?z her kurs edinece?iniz bilgi ve deneyim birikimini artt?racakt?r. rne?in; plastik makyaj uzmanl??? kursunda efekt kullan?m?nda tercih edilen ba?l?ca makyaj e?itlerini, makyaj malzemelerini ve plastik makyaj?n kullan?ld??? alanlar? ?renebileceksiniz.

Gzelli?in bir di?er nemli bran?? olan estetisyenlik kursunda gen ve gzel bir grnmn ard?nda yatan pf noktalar?n? ke?fedebileceksiniz. K?sacas? her bran?, kendi ierisinde belirli teknik ve uygulamal? e?itim sreleri iermektedir.

Gzellik kursunun sresi nedir?

Gzellik kursunda verilen e?itim tercih edece?iniz bran?a gre farkl? bir sre iermektedir. Minimum 1 aydan ba?layarak 1 y?la kadar uzanan bu kapsaml? srete kullan?lacak yntemlerin e?itlili?ine gre farkl?l?k gsterebilmektedir.

Gzellik kursu bu alanda uzmanla?man?za olanak tan?yan ki?isel al??ma programlar? da iermektedir. zellikle kursa herhangi bir nedenden dolay? kat?lamayan kursiyerler iin e?itimin sresi h?zland?r?labilmekte veya farkl? bir gn/saat dilimi olu?turulabilmektedir.

Gzellik kursunu tamamlad???mda nerelerde al??abilirim?

Ba?ta kad?n veya erkek kuafrleri olmak zere, otellerin cilt sa?l??? ve bak?m blmlerinde, SPA ve gzellik merkezlerinde, otellerde, kozmetik ile ilgili i?letmelerde veya stantlarda, t?p merkezlerinde, hastanelerde al??abilen kurs kat?l?mc?lar? sahip olacaklar? sertifika ile kendi i?letmelerini de aabilmektedir.